Upadłość gospodarcza osoby fizycznej

Jakie są skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej?

Anna Błach        30 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej to likwidacja majątku, podział środków uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzycielami, a nawet umorzenie pozostałych długów na które nie starczyło majątku. Istotnym jest to, że jeżeli osoba fizyczna ma małżonka wówczas nie tylko majątek osobisty dłużnika, ale i majątek małżeński może wejść do masy upadłości i podlegać likwidacji. Od dnia […]

Data powstania długów dla skutków upadłości gospodarczej nie ma znaczenia. Sąd w upadłości gospodarczej analizuje wszystkie zobowiązania i ocenia sytuację majątkową dłużnika, bada czy zachowano termin 30-dniowy oraz czy są środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast upływ terminu 10 lat od chwili wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy ma wpływ na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Po złożonym wniosku […]

Odpowiedź zależy od pewnych czynników, czyli od tego czy wniosek o upadłość osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą został złożony w terminie właściwym, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle. W sytuacji gdy przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie  30 dni  i jego wniosek został uwzględniony, to w […]

Kiedy Sąd oddali wniosek o upadłość gospodarczą?

Anna Błach        31 marca 2017        Komentarze (0)

Potocznie to przypadek określany mianem tzw. ubóstwa masy. Ogłoszenie upadłości gospodarczej wymaga aby dłużnik posiadał majątek na koszty związane z upadłością. Praktyka wskazuje, że te koszty wahają się, ale co najmniej wynoszą od 70 000 zł i więcej. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką. Przy upadłości konsumenckiej nie wymaga się powyższego, choć posiadanie majątku […]

Kiedy przedsiębiorca staje się konsumentem?

Anna Błach        15 marca 2017        Komentarze (0)

By osoba fizyczna mogła ogłosić upadłość nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej może odbyć się na dwa sposoby: ogłoszenie upadłości gospodarczej albo zamknięcie firmy. Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas […]