Upadłość gospodarcza osoby fizycznej

Ocena zachowania przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. W sytuacji gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 30 dni złożyć wniosek o upadłość. Inaczej jest w przypadku  konsumenta bowiem złożenie wniosku o upadłość stanowi jego przywilej, z którego nie musi korzystać, a zatem nie ma terminu na złożenie wniosku o […]

Pod rządami ustawy prawo upadłościowe od stycznia 2016 r. przepis art. 369 nabrał nowego znaczenia. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i po ogłoszeniu ich upadłości firmowej, jest możliwe umorzenie zobowiązań, dla których spłaty nie wystarczyło majątku. Jest to również szczególna okoliczność, nie jest powszechnie realizowana, nie mniej istnieją szanse na to aby po ogłoszeniu upadłości […]

Skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej to likwidacja majątku, podział środków uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzycielami, a nawet umorzenie pozostałych długów na które nie starczyło majątku. Istotnym jest to, że jeżeli osoba fizyczna ma małżonka wówczas nie tylko majątek osobisty dłużnika, ale i majątek małżeński może wejść do masy upadłości i podlegać likwidacji. Od dnia […]

Data powstania długów dla skutków upadłości gospodarczej nie ma znaczenia. Sąd w upadłości gospodarczej analizuje wszystkie zobowiązania i ocenia sytuację majątkową dłużnika, bada czy zachowano termin 30-dniowy oraz czy są środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast upływ terminu 10 lat od chwili wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy ma wpływ na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Po złożonym wniosku […]

Odpowiedź zależy od pewnych czynników, czyli od tego czy wniosek o upadłość osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą został złożony w terminie właściwym, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle. W sytuacji gdy przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie  30 dni  i jego wniosek został uwzględniony, to w […]