Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Liczba osób, które składają wnioski o upadłość konsumenckiej ciągle rośnie z roku na rok osób upadłych przybywa a po ostatnich zmianach na pewno będzie więcej osób chętnych do ogłoszenia upadłości, zwłaszcza że w dawnym systemie prawnym wielu nie mogło przeprowadzić skutecznie postępowania upadłościowego.

W 2019r upadłość w Polsce ogłosiło ponad 7tys osób podczas gdy w 2018 roku było to ponad 6,5 tys. osób, a w 2017 roku – 5,5 tys. Myślę , że wprowadzona nowelizacja całkowicie odmieni postępowanie upadłościowe w naszym kraju.

Przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości, które weszły w życie 24 marca 2020r. mają przyspieszyć i uprościć procedurę ogłoszenia upadłości.  Ogłoszenie upadłości powoduje jednak dopiero otwarcie całego procesu upadłościowego, podczas którego syndyk będzie sprawdzał, czy dłużnik doprowadził do swojej złej sytuacji finansowej celowo.

Dłużnik po 24 marca 2020r. potrzebuje adwokata, który pomoże mu nie tylko przygotować wniosek, ale także który krok po kroku przeprowadzi go przez etap postępowania przed syndykiem i sędzią-komisarzem. Dalej, w rzeczywistości adwokat jest potrzebny dłużnikowi niekiedy nawet na kilka miesięcy przed planowanym złożeniem wnioskiem o upadłość, po to, żeby uregulować trudną sytuację prawną przyszłego upadłego. Ładnie to napisałam, ale chodzi o to żeby syndyk się „nie czepiał” po ogłoszeniu upadłości.

Ostatecznie po przeprowadzeniu całego procesu upadłości, sąd dopiero po przekazaniu informacji przez wierzycieli i sprawozdania od syndyka będzie decydował o dalszych losach upadłego.  Dopiero po ustaleniu przyczyn upadłości zostanie ogłoszony przez sędziego harmonogram spłat. Jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, musi spłacać swoje zobowiązania od 3 do 7 lat. Osoby, które ogłaszają upadłość z przyczyn nie zawinionych przez nich, np. ze względu na chorobę swoją czy członków rodziny, utratę pracy, śmierć członka rodziny itd. –  będą miały na spłatę termin do 3 lat. Jeśli natomiast dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, będzie można całkowicie umorzyć dług – od ręki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

W dniu 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Zmienił się także sam wniosek, tak że żądają ogłoszenia upadłości  należy podać więcej informacji  niż dotychczas W nowym wniosku należy wpisać dodatkowo:

  • informacje o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku,
  • informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
  • informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł.

Powyższe dane służą sądowi upadłościowemu, który na tej podstawie może m.in. ocenić czy dłużnik nie zwiększył w sposób istotny stopnia swojej niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych posiadanego majątku. Jednak z tych informacji może także skorzystać syndyk (jeśli sąd ogłosi upadłość). Dzięki tym informacjom syndyk będzie miał bowiem wiedzę czy rozporządzenia majątkiem przez upadłego mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Także informacje nowe są niezbędne dla sędziego-komisarza, który dzięki nim będzie mógł w sposób indywidualny określić rzeczywiste potrzeby upadłego. Po zakończeniu postępowania upadłościowego , sędzia-komisarz musi ustalić w jakim zakresie mogą być na upadłego nałożone w przyszłości spłaty lub umorzone zaległości. Bierze przy tym pod uwagę uwagę potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, stan zdrowia i potrzeby mieszkaniowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Wina a upadłość

Anna Błach25 maja 2020Komentarze (0)

Obecnie wina dłużnika w powstaniu zaległości finansowych nie jest już przeszkodą w ogłoszeniu upadłości. Co więcej, zasady te będą takie same dla konsumentów jak i 1-osobowych przedsiębiorców. Z pewnością ułatwi dostęp do procesu upadłości.

Otwarta została droga do ogłoszenia upadłości osobom, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Jak dotąd najczęściej oddalano wnioski dłużników, którzy wyzbywali się majątki, oszukiwali wierzycieli, sprzedawali rzeczy po zaniżonych cenach, nie potrafili rozliczyć się z otrzymanych ze sprzedaży kwot, dalej zaciągali zobowiązania pomimo że już było jasne, że nie są w stanie spłacić dotychczasowych zobowiązań.

Wina umyślna ma miejsce, gdy dana osoba chce dokonać naruszenia albo przewiduje taką możliwość – działa w świadomym zamiarze. Wina nieumyślna jest wtedy, gdy konkretna osoba ma pojęcie jaki będzie skutek dokonania naruszenia, jednak bezpodstawnie zakłada, że tego skutku uniknie. Niedbalstwo uznaje się za formę winy nieumyślnej. Osoba nie ma wyobrażenia w zakresie skutku braku wskazanego zachowania pomimo, że mogła i powinna była mieć

Rażące niedbalstwo to kwalifikowana postać tzw. winy nieumyślnej. Polega na niedołożeniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach.

Ustawodawca zrezygnował z badania tych kwestii na tym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, ale nadal badana jest wina upadłego na etapie ustalania planu spłat. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z uwolnieniem się od długów.

Dopiero upadły, który udowodni przed sądem, że doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył stopień niewypłacalności w sposób niezawiniony może starać się o umorzenie całkowite wszelkich zobowiązań.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

3 etapy upadłości

Anna Błach25 maja 2020Komentarze (0)

Przebieg postępowania składa się z kilku etapów:

  • Postępowanie wyłącznie sądowe w sprawie ogłoszenia upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu rejonowego do wydziału upadłościowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Po złożeniu wniosku sąd na orzeka postanowieniem (wydanym na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy) wnioskodawca spełnia przesłanki ustawowe i ogłasza upadłość albo oddala wniosek. Sukces tego etapu zależy od tego czy dłużnik rzeczywiście jest niewypłacalny, nie ukrywał majątku i czy spełnia wymogi formalne.

  • Postępowanie przed syndykiem

Na tym etapie syndyk ustala jaki majątek posiada dłużnik i jakie ma długi. Następuje weryfikacja informacji zawartych we wniosku ale także swobodne poszukiwania majątku przez syndyka, badanie historii upadłego w urzędzie skarbowym, tego czy dokonywał darowizn, jakie transakcje zawierał w ostatnich latach, wyjaśnienie gdzie są pieniądze ze sprzedaży towarów, rzeczy wartościowych czy nieruchomości. Dalej syndyk obejmuje we władanie majątek upadłego i go spienięża po to by, rozdzielić pieniądze na wierzycieli (co nie wystarcza na pokrycie długów).

  • Orzeczenie przez sąd planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez żadnych spłat

Jeśli sytuacja finansowa upadłego pozwala na spłatę długów, to sąd ustali plan spłaty. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał co miesiąc odprowadzać określoną kwotę na rzecz wierzycieli i składać coroczne sprawozdania sądowi o swojej sytuacji majątkowej wraz z zeznaniem podatkowym. Sąd kontroluje to czy dłużnik spłaca regularnie wierzycieli według harmonogramu który narzucił oraz to czy przypadkiem nie zwiększyły się jego możliwości finansowe.

Natomiast drugi całkiem inna sytuacja będzie jeśli sąd dojdzie do wniosku, że  dłużnik umyślnie lub przez zaniedbanie doprowadził do niewypłacalności. W tym przypadku ustawa nakazuje, by plan spłaty był ustalony na czas nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat.

Jeżeli sytuacja osobista dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, to możliwe będzie umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Taki tryb jest jednak zarezerwowany dla wyjątkowych przypadków.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Cały proces dochodzenia do upadłości kończy się orzeczeniem sądowym o planie spłat. Ci którzy mają szczęście i dobrego adwokata, dostają natychmiastowe umorzenie wszystkich długów bez żadnych spłat.

Plan spłat lub umorzenie zobowiązań bez spłat orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Na rozprawie mają prawo brać udział wszyscy wierzyciele. Mogą oni nie tylko czynnie uczestniczyć podczas rozprawy (czyli zadawać pytania dłużnikowi, składać wnioski dowodowe i oświadczenia) ale także mogą przedstawić swoją propozycję spłat. Jeśli wierzyciel jest zacięty i emocjonalnie związany jest z dłużnikiem to on może najwięcej zaszkodzić w procesie. Warto więc jeszcze przed złożeniem wniosku o tym pomyśleć i w miarę możliwości postarać się spłacić zaangażowanego emocjonalnie w swój dług wierzyciela.

Jeśli sytuacja finansowa upadłego pozwala na spłatę długów, to sąd ustali plan spłaty. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał co miesiąc odprowadzać określoną kwotę na rzecz wierzycieli, proporcjonalnie do wielkości ich długu, zgodnie z harmonogramem narzuconym przez sąd. Musi także składać coroczne sprawozdania sądowi ze swojej sytuacji majątkowej wraz z zeznaniem podatkowym. Sąd kontroluje to czy dłużnik spłaca regularnie wierzycieli oraz to czy przypadkiem nie zwiększyły się jego możliwości finansowe. Co się stanie gdy dłużnik w trakcie spłaty zobowiązań znajdzie np. dobrą pracę lub odziedziczy majątek? Wtedy sąd może zmienić plan spłaty – czyli w szczególności zwiększyć wysokość miesięcznych kwot, która ma wpłacać dłużnik swoim wierzycielom. Spłata taka jednak w każdym przypadku może trwać nie dłużej niż 3 lata.

Natomiast druga całkiem inna sytuacja ma miejsce gdy sąd dojdzie do wniosku, że  dłużnik umyślnie lub przez zaniedbanie doprowadził do niewypłacalności. W tym przypadku ustawa sądowi wręcz nakazuje, by plan spłaty ustalił na czas nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat.

Jeżeli sytuacja osobista dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, to możliwe będzie umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Taki tryb jest jednak zarezerwowany dla wyjątkowych przypadków.

24 marca 2020r. wprowadzono tzw. warunkowe umorzenie zobowiązań. Oznacza to, że jeśli sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale niezdolność nie ma charakteru trwałego, to sąd może pod umorzyć zobowiązania ale warunkowo w okresie 5 lat. W tym czasie upadły będzie usiał składać coroczne sprawozdania ze swojej sytuacji finansowej wraz z zeznaniem podatkowym za każdy rok. Wierzyciele będą mogli w ciągu tych 5 lat złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty jeśli tylko sytuacja dłużnika zmieni się na tyle, że będzie on w stanie dokonywać spłat. Sąd uznając wniosek wierzyciela za zasadny, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali spłaty.

Upadły będzie miał podobne obowiązki jak bankrut, który realizuje plan spłaty. Będzie także korzystał z podobnej ochrony, np. przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów sprzed ogłoszenia upadłości. Jeżeli natomiast przez 5 lat żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, wtedy dopiero dłużnik może być spokojny, że jego wszystkie zobowiązania zostały umorzone.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl