Data powstania długów dla skutków upadłości gospodarczej nie ma znaczenia. Sąd w upadłości gospodarczej analizuje wszystkie zobowiązania i ocenia sytuację majątkową dłużnika, bada czy zachowano termin 30-dniowy oraz czy są środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast upływ terminu 10 lat od chwili wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy ma wpływ na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.

Po złożonym wniosku o upadłość konsumencką Sąd nie będzie badał jak powstały długi sprzed 10  lat przed złożeniem wniosku co oznacza, że nie będzie badał czy przedsiębiorca dopełnił  i w jakim stopniu obowiązków w zakresie złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Odpowiedź zależy od pewnych czynników, czyli od tego czy wniosek o upadłość osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą został złożony w terminie właściwym, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle.

W sytuacji gdy przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie  30 dni  i jego wniosek został uwzględniony, to w ramach tej upadłości może starać się na całkowite oddłużenie. Umożliwia to art. 369 prawa upadłościowego.

W przypadku wniosku spóźnionego bądź niezłożonego w ogóle do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest powołanie się w upadłości konsumenckiej na szczególną wyjątkową sytuację dłużnika czyli na klauzulę słuszności bądź klauzulę humanitarną. Jeśli analiza sprawy doprowadzi do przekonania, że nie istnieją szczególne względy, to  taka osoba może po 10 latach od zamknięcia firmy złożyć wniosek o upadłość konsumencką, wówczas Sąd nie będzie badał dlaczego nie złożył wniosku o upadłość gospodarczą  i powinien wniosek uwzględnić. A zatem upadłość konsumencka jest szansą dla osób, które zamknęły działalność ponad 10 lat temu ale nadal mają problemy z długami.

Kiedy Sąd oddali wniosek o upadłość gospodarczą?

Anna Błach        31 marca 2017        Komentarze (0)

Potocznie to przypadek określany mianem tzw. ubóstwa masy. Ogłoszenie upadłości gospodarczej wymaga aby dłużnik posiadał majątek na koszty związane z upadłością. Praktyka wskazuje, że te koszty wahają się, ale co najmniej wynoszą od 70 000 zł i więcej. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką.

Przy upadłości konsumenckiej nie wymaga się powyższego, choć posiadanie majątku w upadłości konsumenckiej pozytywnie rokuje ogłoszenie tej upadłości. Gdy Sąd oddali złożony wniosek o upadłość przedsiębiorcy niestety jest konieczne zamknięcie działalności oraz złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Kiedy przedsiębiorca staje się konsumentem?

Anna Błach        15 marca 2017        Komentarze (0)

By osoba fizyczna mogła ogłosić upadłość nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej może odbyć się na dwa sposoby: ogłoszenie upadłości gospodarczej albo zamknięcie firmy. Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas wpisu w rejestrze przedsiębiorców osoba fizyczna nie będzie mogła ogłosić upadłości konsumenckiej. Istotnym jest to, że zamknięcie działalności czyli złożenie wniosku o wykreślenie nie powoduje, że firma przestaje istnieć. Tryb zamknięcia firmy to tryb administracyjny, a zatem kiedy będziemy posiadanie ostatecznych decyzji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców i wówczas możemy składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Został zniesiony termin 1 roku na oczekiwanie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej liczony od dnia zamknięcia firmy. Prowadzi to do wniosku, że Sądy mogą bardziej rygorystycznie podchodzić od osób które choć powinny nie ogłosiły upadłości gospodarczej, a w to miejsce zamknęły firmę i złożyli wniosek o upadłość konsumencką.

Co to jest upadłość konsumencka?

Anna Błach        01 marca 2017        Komentarze (0)

Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest oddłużenie dłużnika – upadłego. Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza, że nie ma pieniędzy na zaspakajanie swoich zobowiązań. Dla ogłoszenia upadłości, znaczenie ma, że z chwilą złożenia wniosku dłużnik musi posiadać zadłużenie tzn. mieć zaległości finansowe w spłacaniu np. rat kredytów, pożyczek, rachunków, czynszów itp.

Istotnym warunkiem jaki musi spełnić dłużnik, by wobec niego została ogłoszona upadłość konsumencka to okoliczność, iż nie przyczynił się on do powstania niewypłacalności, nie ponosi winy w powstaniu zadłużenia lub też zwiększenia jej stopnia. Przykładowo okolicznościami niezależnymi od dłużnika, które przemawiają za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej są:

– wzrost kursu waluty, w której została zaciągnięta pożyczka czy kredyt

– utrata pracy dłużnika lub jego małżonka

– pogorszenie się sytuacji zdrowotnej dłużnika lub osób mu najbliższych (małżonka, dzieci, wnuków, rodziców)

Postępowanie upadłościowe likwiduje długi w całości i niemal każde, niezależnie od wysokości i charakteru może zostać umorzony, w tym także długi z tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Nie podlegają jednak umorzeniu:

– alimenty,

– renta odszkodowawcza za szkodę na osobie za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

– grzywny i inne kary finansowe orzeczone przez sąd karny,

– odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa lub wykroczenia,

– wierzytelności zatajone przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego.

Gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.