Zadłużeni małżonkowie

Anna Błach15 maja 20185 komentarzy

Bardzo często zdarza się, że małżonkowie są wspólnie zadłużeni. Bo wzięli wspólnie kredyt czy pożyczkę lub też poręczyli dług.  W tej sytuacji należy wnosić o upadłość każdego z nich, bo jeśli upadłość ogłosi tylko jeden, to bank nadal będzie egzekwował zadłużenie od drugiego małżonka.

Małżonkowie za wiele długów odpowiadają solidarnie, czyli wspólnie do wysokości całego zadłużenia. Nie mogą oni jednak składać wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Muszą złożyć do właściwego sądu dwa osobne wnioski.

Jeśli natomiast tylko jeden z małżonków jest zadłużony to nie oznacza, że jego udział w majątku wspólnym nie zostanie naruszony. Jeśli w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej lub ustanowili rozdzielność majątkową w okresie krótszym niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości  w całości. Co to oznacza? Cały majątek wspólny, również należący do małżonka nieobciążonego długami zostanie przeznaczony do zaspokojenia wierzycieli. Małżonek upadłego może jedynie zgłosić na ogólnych zasadach swoją wierzytelność (w wysokości wartości jego udziału w majątku wspólnym) sędziemu-komisarzowi. Taka sytuacja wynika z  domniemania, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Domniemanie to może „poszkodowany” małżonek obalić udowadniając, że konkretne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego zostały również przez niego wypracowane.

Zaznaczę, że do masy upadłości nie zalicza się przedmiotów służących wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską. Nie dotyczy to jednak rzeczy nabytych w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Gdy zostanie ogłoszona upadłość jednego z małżonków, to z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Zatem od tego momentu każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, natomiast majątek wspólny przestaje istnieć. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej to likwidacja majątku, podział środków uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzycielami, a nawet umorzenie pozostałych długów na które nie starczyło majątku. Istotnym jest to, że jeżeli osoba fizyczna ma małżonka wówczas nie tylko majątek osobisty dłużnika, ale i majątek małżeński może wejść do masy upadłości i podlegać likwidacji. Od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a jeśli ta była zawarta umową notarialną nie dalej niż przed 2 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to jest ona nieskuteczna, bowiem skuteczna będzie tylko taka umowa która była zawarta dalej niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Tak istotne znaczenia ma więc rozdzielność majątkowa.

Co więcej dłużnik od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości nazywany jest upadłym, traci on zarząd nad swoim majątkiem, wszelkie czynności realizuje od tego czasu syndyk. Upadły nie może sprzedać dotychczasowego majątku, nie może nic nowego kupić do czasu kiedy trwa postępowanie bo to wejdzie do masy upadłości, nie może podpisywać umów, nie musi płacić długów. Natomiast nie traci się praw obywatela, nie traci się zdolności do czynności prawnych, jedynie traci się zarząd nad swoim majątkiem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Data powstania długów dla skutków upadłości gospodarczej nie ma znaczenia. Sąd w upadłości gospodarczej analizuje wszystkie zobowiązania i ocenia sytuację majątkową dłużnika, bada czy zachowano termin 30-dniowy oraz czy są środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast upływ terminu 10 lat od chwili wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy ma wpływ na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.

Po złożonym wniosku o upadłość konsumencką Sąd nie będzie badał jak powstały długi sprzed 10  lat przed złożeniem wniosku co oznacza, że nie będzie badał czy przedsiębiorca dopełnił  i w jakim stopniu obowiązków w zakresie złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Odpowiedź zależy od pewnych czynników, czyli od tego czy wniosek o upadłość osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą został złożony w terminie właściwym, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony, czy wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle.

W sytuacji gdy przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie  30 dni  i jego wniosek został uwzględniony, to w ramach tej upadłości może starać się na całkowite oddłużenie. Umożliwia to art. 369 prawa upadłościowego.

W przypadku wniosku spóźnionego bądź niezłożonego w ogóle do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest powołanie się w upadłości konsumenckiej na szczególną wyjątkową sytuację dłużnika czyli na klauzulę słuszności bądź klauzulę humanitarną. Jeśli analiza sprawy doprowadzi do przekonania, że nie istnieją szczególne względy, to  taka osoba może po 10 latach od zamknięcia firmy złożyć wniosek o upadłość konsumencką, wówczas Sąd nie będzie badał dlaczego nie złożył wniosku o upadłość gospodarczą  i powinien wniosek uwzględnić. A zatem upadłość konsumencka jest szansą dla osób, które zamknęły działalność ponad 10 lat temu ale nadal mają problemy z długami.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Potocznie to przypadek określany mianem tzw. ubóstwa masy. Ogłoszenie upadłości gospodarczej wymaga aby dłużnik posiadał majątek na koszty związane z upadłością. Praktyka wskazuje, że te koszty wahają się, ale co najmniej wynoszą od 70 000 zł i więcej. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką.

Przy upadłości konsumenckiej nie wymaga się powyższego, choć posiadanie majątku w upadłości konsumenckiej pozytywnie rokuje ogłoszenie tej upadłości. Gdy Sąd oddali złożony wniosek o upadłość przedsiębiorcy niestety jest konieczne zamknięcie działalności oraz złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl