Wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej

Anna Błach        15 lutego 2017        Komentarze (0)

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem inicjującym postępowanie upadłościowe. Może go złożyć przede wszystkim dłużnik (ale również każdy z jego wierzycieli osobistych). Składa się go do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy czy miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

– imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

– oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika,

– wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Ponadto dłużnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku:

– aktualnego wykazu majątku,

– spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

– wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.

Absolutnie nie należy ukrywać informacji o wysokości zadłużenia.

Nie istnieje formularz wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, jednak prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym wie jak sporządzić zgodnie z wymogami prawa taki wniosek.

Upadłość konsumencka i gospodarcza jednocześnie

Anna Błach        01 lutego 2017        Komentarze (0)

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Oznacza to, że zarówno spółki prawa handlowego jak i przysłowiowy Jan Kowalski prowadzący swoją firmę jednoosobową ma takie same obowiązki narzucone przez ustawodawcę i te obowiązki niczym się nie różnią. O ile upadłość takich podmiotów jak spółki pozwala niejednokrotnie na odcięcie się członków zarządów od długów spółki, to już upadłość Jana Kowalskiego prowadzącego firmę nie pozwala na odcięcie się osobie fizycznej od długów. Dług przedsiębiorcy prowadzącego działalność będzie dalej obciążał go pomimo iż firmy już nie prowadzi.

Prawo upadłościowe daje jednak furtkę do możliwości zlikwidowania długów przedsiębiorcy, tak by osobistym majątkiem za długi firmy nie odpowiadał.  Mianowicie gdy przedsiębiorca  złoży wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni  i jego wniosek został uwzględniony, to w ramach tej upadłości może starać się na całkowite oddłużenie. Umożliwia to art. 369 prawa upadłościowego.

W przypadku wniosku spóźnionego bądź niezłożonego w ogóle do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest powołanie się w upadłości konsumenckiej na szczególną wyjątkową sytuację dłużnika czyli na klauzulę słuszności bądź klauzulę humanitarną. Jeśli analiza sprawy doprowadzi do przekonania, że nie istnieją szczególne względy, to  taka osoba może po 10 latach od zamknięcia firmy złożyć wniosek o upadłość konsumencką, wówczas Sąd nie będzie badał dlaczego nie złożył wniosku o upadłość gospodarczą  i powinien wniosek uwzględnić. A zatem upadłość konsumencka jest szansą dla osób, które zamknęły działalność ponad 10 lat temu ale nadal mają problemy z długami.

Należy zatem umiejętne przeprowadzić upadłość gospodarczą, która reprezentantów spółek ma za zadanie odizolować  od długów spółki, zaś osobom fizycznym prowadzącym firmę umożliwić uwolnienie się od wszystkich długów lub  skorzystanie w przyszłości z upadłości konsumenckiej jeśli nie będzie możliwe całkowite oddłużenie w upadłości gospodarczej.

Bardzo wiele firm zadłużonych robi błąd, że wyprzedaje majątek czy też zawiesza działalność, a dopiero wtedy zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości. Tymczasem dla przedsiębiorców zasadą w upadłości gospodarczej jest to aby nie zamykać firmy. Należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku gdy sytuacji finansowa pozwala na przyjęcie, że firma jest niewypłacalna, ale  jeszcze wtedy kiedy jest majątek.

Upadłość gospodarcza czy restrukturyzacja długów?

Anna Błach        20 stycznia 2017        Komentarze (0)

Od 01 stycznia 2016 r. z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zostały wydzielone przepisy dotyczące restrukturyzacji długów. Obecnie istnieją dwie ustawy, prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

Prawo restrukturyzacyjne ma za zadanie umożliwić porozumienie się dłużnika z wierzycielami co do sposobu spłat zadłużeń.  Wg obowiązujących przepisów zminimalizowano rolę Sądu w ramach naprawy dłużnika. Istota restrukturyzacji sprowadza się do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu. Przed tym uprzednio należy przygotować propozycje układową, przekazać ją do Sądu i wierzycielom.

Propozycja układowa sprowadza się do zmniejszenia zadłużenia poprzez  odroczenie spłaty, rozłożenia spłaty na raty, zmniejszenie zadłużenia, zamianę zadłużenia na akcje lub udziały w przypadku spółek prawa handlowego. Kolejny etap sprowadza się do zebrania oświadczeń wierzycieli czy godzą się bądź nie godzą na zaproponowany układ. Układ zostaje przyjęty jeśli opowie się za nim co najmniej większość wierzycieli mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności (ewentualnie jeśli są grupy wierzycieli to większość wierzycieli mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności w grupie). Na koniec należy złożyć taki zaakceptowany przez wierzycieli układ do Sądu, aby ten zatwierdził go. Jeśli uda się zawrzeć układ to dłużnik ma nadal zarząd nad swoim majątkiem, prowadzi firmę, a spłaca wierzycieli w zakresie kwot i terminów  o których mowa w układzie.

Najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie wierzycieli do powyższego układu. Każdy układ to porozumienie. Porozumienie ma tę cechę, że strony porozumienia muszą iść na ustępstwa. Jeśli wierzyciel nie zgodzi się na częściowe zmniejszenie długu, lub rozłożenie płatności na więcej rat, może nigdy nie otrzymać żadnych środków bowiem taki dłużnik będzie zmuszony zapewne złożyć wniosek o upadłość, a to z kolei może spowodować, że wierzyciel nie otrzyma żadnych środków.

Zawarcie porozumienia niejednokrotnie wymaga umiejętności prowadzenia negocjacji, a te posiadają  profesjonalni pełnomocnicy, z których warto skorzystać w każdej sytuacji.

Jakie są przesłanki do upadłości gospodarczej

Anna Błach        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przez niewypłacalność rozumie się nieregulowanie swoich zobowiązań powyższej 2 miesięcy albo też niewypłacalność bilansowa wg której dłużnik płaci zobowiązania ale po bilansie widać, że wysokość zobowiązań przewyższa jego możliwości i to tylko kwestia czasu kiedy przestanie spłacać zobowiązania. Jeśli zachodzą powyższe przesłanki należy uznać, że to jest ten moment aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Elementarnymi zasadami w upadłości gospodarczej jest złożenie wniosku do Sądu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki czyli faktycznie zaprzestania regulowania swoich zobowiązań oraz posiadanie majątku do pokrycia wszelkich kosztów postępowania upadłościowego.

O ile wykazanie, że zachowało się termin 30 dni zwykle nie jest kłopotliwe, o tyle brak majątku o odpowiedniej wartości powoduje oddalenie wniosku. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do konsumentów, muszą wiedzieć, że powinni posiadać majątek który pozwoli na pokrycie kosztów postępowania. Dlatego tak istotnym jest aby wniosek o upadłość gospodarczą składać wtedy kiedy ten majątek jeszcze jest. Z praktyki wynika, że należy posiadać majątek o wartości co najmniej 70 000 zł po to by Sąd uznał, że po spieniężeniu majątku dłużnika środki pozyskane w ten sposób pozwolą co najmniej na pokrycie kosztów postępowania. Kwota minimalna wartości majątku może być wyższa a uzależniona jest od zawiłości sprawy, czyli im więcej wierzycieli tym koszty mogą rosnąć.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości składa się dokumenty określone w prawie upadłościowym, jak bilans, zestawienie aktywów, dokumenty o zadłużeniach, oraz stosowne oświadczenia. Bez tych dokumentów wniosek nie zostanie rozpoznany przez Sąd. Powyższe wymogi ustawowe powodują, że koniecznym do zrealizowania przesłanek formalnych  wymaganych przy złożeniu wniosku jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Ponadto należy złożyć dowód uiszczenia opłaty. Po złożeniu Sąd wzywa dłużnika do opłaty zaliczki na koszty, przeważnie jest to kwota około czterech do pięciu tysięcy złotych. W ten sposób Sąd sprawadza czy faktycznie dłużnika ma majątek, tak jak wskazał w oświadczeniach załączonych do wniosku. Brak uiszczenia zaliczki niesie za sobą negatywne konsekwencje- Sąd zwraca wniosek

Zaznaczyć należy, że o ile majątek spółek  to wszystkie te składniki tej spółki a nie majątki ich prezesów, o tyle majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to majątek firmowy oraz prywatny. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zlewa się i tworzy jedną całość. Niejednokrotnie bywa tak, że prowadząc firmę osoba fizyczna jako jedyny swój majątek posiada dom, dodatkowo z małżonkiem we współwłasności. Taka sytuacja powoduje, że dom może wejść do masy upadłości, bowiem dla ustawodawcy nie liczy się to czy dom to składnik firmy czy nie, bo tu składników się nie rozróżnia. Dla ustawodawcy wszystko to czego właścicielem lub współwłaścicielem jest dłużnik wchodzi do upadłości. Istotnym jest tu okoliczność czy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, bo ta zawarta na co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości jest skuteczna i dzięki niej niektóre składniki mogą nie wejść do masy upadłości.

Wartość majątku jest bardzo ważna. Po pierwsze to od niej zależy czy wniosek w ogóle zostanie uwzględniony, a po drugie likwidacja majątku ma za zadanie spłacenie długów.  Jeśli nie wystarczy majątku na likwidację zobowiązań w postępowaniu upadłościowym, to osoba fizyczna musi się z tym liczyć, że będzie musiała dalej regulować zobowiązania na których spłatę nie wystarczyło majątku o ile Sąd nie umorzył tych zobowiązań w upadłości gospodarczej  lub będzie zmuszona złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Ocena zachowania przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. W sytuacji gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 30 dni złożyć wniosek o upadłość. Inaczej jest w przypadku  konsumenta bowiem złożenie wniosku o upadłość stanowi jego przywilej, z którego nie musi korzystać, a zatem nie ma terminu na złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Nie złożenie wniosku o upadłość gospodarczą przez osobę fizyczną prowadzącą działalność czyli nie wywiązanie się przedsiębiorcy z tego obowiązku oraz zamknięcie firmy są głównymi przeszkodami  w ogłoszeniu na późniejszym etapie upadłości konsumenckiej.

Nie jest to jednak przeszkoda nieusuwalna, niejednokrotnie szczególne sytuacje powodują, że Sądy nie traktują tego jako przesłanki negatywnej, pomijają ją wyjątkowo. Znajomość okoliczności, które uzasadniają wyjątkowo uwzględnienie wniosku o upadłość konsumencką są trudne do skatalogowania. Nie mniej każdy praktyk będzie  potrafił uwrażliwić Sądy na te przesłanki, stąd tak koniecznym jest korzystanie z pomocy adwokatów specjalizujących się w tych sprawach.