Luty 2018

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem inicjującym postępowanie upadłościowe. Może go złożyć przede wszystkim dłużnik (ale również każdy z jego wierzycieli osobistych). Składa się go do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy czy miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: – imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce […]