Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

mec. Aneta KułakowskaMiło mi jest obwieścić, że właśnie ukazał się wywiad ze mną, w którym opowiadałam pani mec. Anecie Kułakowskiej o zasadach dotyczących upadłości konsumenckiej członków zarządu spółki kapitałowej. 

Niedawna nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacznie ułatwiła i przyspieszyła proces ogłoszenia upadłości, co zbiegło się z faktem pojawiania się epidemii koronawirusa, która  doprowadziła do niewypłacalności wielu ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Także w formie spółki z o.o. czy akcyjnej.

Wywiad jest dostępny w blogu mec. Kułakowskiej, pt. Zarząd w spółce z o.o. w tym miejscu (KLIK).

I zapraszam Cię do jego lektury!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Poniżej dowiesz się kilku ważnych rzeczy dotyczących tego, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Niech Cię nie zwiedzie, że skoro wniosek jest w formie druku to wystarczy, że wypełni się rubryki i już upadłość gotowa. Dla laika prawidłowe wypełnienie wniosku jest bardzo trudne.

Nieprawidłowe złożenie
wniosku o upadłość konsumencką

Wystarczy, że pominiesz jedną rubrykę lub źle ją wypełnisz, a sędzia może wykorzystać tą sytuację i zwrócić wniosek do poprawy (uzupełnienia). 

Stanie się tak od razu, jeśli wniosek składa osoba reprezentowana przez adwokata – wtedy wniosek zwraca się bez wezwania o jego uzupełnienie lub opłacenie.

Co prawda w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie występuje w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny.

Należy też pamiętać, że od 24 marca 2020 r. do o wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.

Oświadczenie co do prawdziwości faktów

Istotne jest również, że wraz z wnioskiem o upadłość dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia tego oświadczenia, wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się bez wzywania do jego uzupełnienia.

Obecnie nie ma już potrzeby we wniosku o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej szczegółowo uzasadniać okoliczności powstania zadłużenia, przyczyn dla których przestaliśmy spłacać długi.

Chyba że zachodzi przesłanka negatywna, tj. dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia umyślnie czy też z powodu rażącego niedbalstwa.

Czytaj też: Nie poddawaj się! Zawsze próbuj!

Co to oznacza?

Każdy przypadek jest indywidualnie badany przez sąd. Przykładowo można podać, że przez rażące niedbalstwo rozumieć należy niedochowanie należytej staranności, która wymagana jest w konkretnej sytuacji.

Np. zaciągnięcie przez dłużnika pożyczek, których łączna miesięczna  rata w czasie ich udzielenia znacznie przekracza jego dochody.

Z niemal każdej sytuacji jest jednak jakieś wyjście – tutaj np. trzeba udowodnić, że w momencie zaciągania kredytów mogliśmy liczyć na awans, czy dodatkowe źródło zwiększenia dochodów. 

Ponadto zawsze w tych przypadkach decydujące znaczenie mają względy humanitarne.

Jeśli zatem pomimo powstania zadłużenia z powodu rażącego niedbalstwa, czy też winy umyślnej, zachodzą względy humanitarne uzasadniające ogłoszenie upadłości – to sąd może upadłość ogłosić.

Co to są względy humanitarne to temat na kolejny artykuł. 

Wniosek o upadłość konsumencką – WZÓR

Wzór wniosku o upadłość konsumencką pobierzesz wygodnie z stąd >>

A jeśli masz pytania, co do tego, czy możesz ubiegać się o upadłość konsumencką, albo jak wypełnić wniosek o upadłość, daj mi znać za pomocą tego wygodnego formularza:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

  Plan spłat w upadłości konsumenckiej - mężczyzna ustala plan spłat

  Co to jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

  Więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj, ale zajrzyj do definicji.

  Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe:

  W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. 

  Upraszczając plan spłaty jest niczym innym, niż harmonogramem, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego dłużnika, termin w jakim spłaty mają nastąpić oraz wysokość poszczególnych rat.

  Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego artykułu:

  Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby codzienne.

  Ustalenie planu spłat odbywa się na rozprawie, na której przesłuchiwany zostaje upadły, wierzyciele oraz syndyk, bądź po odebraniu od przesłuchiwanych pisemnych oświadczeń.

  W wyniku uzyskanych informacji, sąd w drodze postanowienia ustala plan spłat, a upadły uzyskuje wiedzę o sposobie spłacania wierzycieli oraz o ilości umorzonych długów.

  Na w/w postanowienie upadłemu jak i wierzycielom przysługuje zażalenie.

  Obowiązki upadłego dotyczące jego majątku

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty toczące postępowanie uznaje się za zakończone. Jednak upadły nadal podlega obowiązkom.

  W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

  Jednocześnie Upadły zobowiązany składać sądowi corocznie, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

  Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

  Obowiązki Upadłego wygasają z momentem wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

  Jeśli będziesz miał wątpliwości co do tego, czy możesz skorzystać w swojej sytuacji z upadłości konsumenckiej, po prostu zapytaj mnie o wyjaśnienia. Pisz w formularzu:

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

   Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

   Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

   Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

   ***

   Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

   Zdjęcie: Travis Essinger on Unsplash

   Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

   tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

   Być może masz poważną sytuację finansową. Być może tracisz grunt pod nogami. Być może nie wiesz, co robić.

   Posłuchaj uważnie…

   Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest …

   >> oddłużenie dłużnika <<

   Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności.

   Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym.

   W upadłości konsumenckiej ważna
   jest niewypłacalność

   Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza, że nie ma pieniędzy na zaspakajanie swoich zobowiązań. Dla ogłoszenia upadłości, znaczenie ma, że z chwilą złożenia wniosku dłużnik musi posiadać zadłużenie tzn. mieć zaległości finansowe w spłacaniu np. rat kredytów, pożyczek, rachunków, czynszów itp.

   Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej , ale także (od dnia 24 marca 2020r.) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza.

   Osoby, które nie prowadziły nigdy firmy najczęściej popadają w zadłużenie z powodu:

   – wzrost kursu waluty, w której została zaciągnięta pożyczka czy kredyt

   – utraty pracy dłużnika lub jego małżonka

   – pogorszenie się sytuacji zdrowotnej dłużnika lub osób mu najbliższych (małżonka, dzieci)

   – poręczenia kredytów krewnym którzy stali się niewypłacalni.

   Co umorzy upadłość konsumencka?

   Postępowanie upadłościowe likwiduje długi  niemal każde, niezależnie od wysokości, w tym także długi z tytułu zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Nie podlegają jednak umorzeniu:

   – alimenty,

   – renta odszkodowawcza za szkodę na osobie za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

   – grzywny i inne kary finansowe orzeczone przez sąd karny,

   – odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa lub wykroczenia,

   – wierzytelności zatajone przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego.

   UWAGA: Gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

    

   ***

   Zachęcam Cię do kontaktu, jeśli nie wiesz, czy możesz złożyć wniosek o Upadłość Konsumencką. Po prostu zapytaj:

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

    Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

    Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

    tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

    Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej - ukryte pieniądze

    Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej jest stosowana przez Syndyków w postępowaniach upadłościowych. Dlatego też zanim dłużnik złoży wniosek o upadłość, a nawet zanim dokona rozporządzeń majątkiem, istotne jest by skonsultował swoje plany z adwokatem.

    W ten sposób uniknie w przyszłości procesu przeciwko swoim najbliższym. 

    Ukrycie majątku

    Skarga pauliańska została wskazana w przepisach kodeksu cywilnego, ale ma  ona zastosowanie również w postępowaniach upadłościowych. Jeśli dojdą do wniosku, że upadły ukrył w ten sposób  swój majątek. Skarga pauliańska dotyczy również działań upadłego sprzed ogłoszenia upadłości.

    Zdarza się często, że dłużnicy pozornie wyzbywają się majątku. Chodzi tu o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku na bliską rodzinę. 

    Skarga pauliańska chroni wierzycieli gdy dłużnik dokonywał czynności na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

    Kto i kiedy może wystąpić
    ze skargą pauliańską?

    W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk. Zgodnie z prawem, uprawnienia te nie przysługują pokrzywdzonym wierzycielom. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli.

    Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ze skargą paulińską można wystąpić w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dodatkowym termin wskazanym przez ustawodawcę są 2 lata od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie skargi paulińskiej.

    W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. 

    W przypadku, gdy Sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną, orzeka o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości.

    Składniki majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy zostanie zaliczone do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

    ***

    Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

    Zdjęcie: Freddie Collins on Unsplash

    Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

    tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl