Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego małżonka upadłego

Anna Błach        19 czerwca 2018        8 komentarzy

W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka.

Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości ale także majątek wspólny małżonków. Co oznacza, że syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości.

Dodatkowo nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni przed zajęciem majątku wspólnego. Zawarcie umowy przed notariuszem o rozdzielność majątkową w czasie krótszym  niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest skuteczne w stosunku do masy upadłości. Masą upadłości jest wtedy zarówno majątek osobisty tego pierwszego małżonka oraz majątek wspólny z drugim małżonkiem. Dlatego zawieranie rozdzielności majątkowej na krótko przed złożeniem wniosku nie uratuje części wspólnego majątku.

Ponadto jeżeli małżonkowie razem odpowiadają za dane zobowiązania bo razem je zaciągali, to wówczas ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego małżonka nie uwalnia od zapłaty zobowiązań drugiego.

Zasada jest więc  taka, że oddłużenie dotyczy tej osoby której Sąd ogłosił upadłość. Drugi dłużnik nadal musi spłacać zobowiązania, dopóki w stosunku do niego nie zostanie ogłoszona upadłość.

Konkluzja powyższego prowadzi do wniosku, że sąd oddłuży małżonka upadłego, ale drugi pozostanie bez majątku małżeńskiego, ewentualnie też z majątkiem osobistym jeżeli go posiada,  i z koniecznością spłaty długów gdy je zaciągnął wspólnie z małżonkiem.

W tej sytuacji koniecznym staje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości również przez tego drugiego małżonka.

Życzenia wielkanocne

Anna Błach        15 kwietnia 2018        Komentarze (0)

17991853_1667616693543551_322492820191188809_nSzanowni Klienci i Sympatycy Kancelarii,

Mamy nadzieję, że minione Święta Wielkiej Nocy były okazją do odpoczynku, chwili zadumy i spędzenia czasu w rodzinnym gronie. Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Niech ten czas przyniesie Państwu wiele radości, tak byście zawsze z nadzieją spoglądali w przyszłość.

W tym miejscu pragniemy zachęcić Państwa do lektury wyjątkowych życzeń, jakie złożyła wszystkim swoim sympatykom Pani Ewa Chodakowska:

„W czasach kiedy umierają prawdziwe wartości..

„Życzę wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, byście przeżywali to Triduum sacrum, czwartek, piątek, Wielką Sobotę, wigilie paschalną a potem Wielkanoc, coraz głębiej. Przeżywali, ale także dawali świadectwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – Jan Paweł II”

Adwokat Anna Błach

źródło: Chodakowska E.(14 kwietnia 2017r.)[https://www.facebook.com/chodakowskaewa/photos/a.422230287850687.98575.186823701391348/1499870540086651/?type=3&theater]

Zawsze próbuj!

Anna Błach        31 maja 2017        12 komentarzy

Wiele osób nie decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości chociaż posiada długi. Wierzą oni, iż w ich przypadku na pewno się to nie uda, że postępowanie jest skomplikowane a oni przecież nie mają żadnego majątku, tylko same długi sięgające kilkuset tysięcy.

Powyższy pogląd jest mylny, obecnie umorzenie długów jest w zasięgu ręki. Najważniejszym etapem postępowania jest przygotowanie dokumentów i sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać o wszystkich niezbędnych dokumentach i o właściwym uzasadnieniu wniosku. Należy bowiem pamiętać, iż dłużnik musi być niewypłacalny, natomiast owa niewypłacalność nie może powstać z przyczyn zawinionych przez dłużnika, lecz z przyczyn niezależnych od niego. Etap przygotowania wniosku jest najważniejszym etapem postępowania upadłościowego. W wielu przypadkach z powodu braków formalnych wniosku, zostaje on odrzucony i nie podlega rozpoznaniu.

Ważnym elementem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów i bardzo dokładne wypełnienie wniosku i jego odpowiednie uzasadnienie.

Po złożeniu prawidłowo sformułowanego wniosku, Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywany jest dłużnik, celem jego przesłuchania. W tym miejscu wskazać należy, iż rozprawy w sprawach upadłościowych nie trwają długo, bo nie ma tutaj przesłuchiwania świadków. Zazwyczaj postępowanie kończy się po jednej rozprawie, na której sąd dąży do wyjaśnienia w jaki sposób doszło do niewypłacalności dłużnika, jakie okoliczności temu towarzyszyły, jakie jest zadłużenie, na co zaciągnięte zostały kredyty, pożyczki. Sąd sprawdza czy podstawy wskazane we wniosku są prawdziwe oraz czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości.

UWAGA – Zeznania dłużnika nie powinny stać w sprzeczności z uzasadnieniem wniosku!

Po ogłoszeniu upadłości powoływany jest sędzia komisarz i syndyk masy upadłościowej, którzy prowadzą postępowanie zmierzające do likwidacji majątku i umorzenia długów.

Zadłużeni małżonkowie

Anna Błach        15 maja 2017        5 komentarzy

Bardzo często zdarza się, że małżonkowie są wspólnie zadłużeni. Bo wzięli wspólnie kredyt czy pożyczkę lub też poręczyli dług.  W tej sytuacji należy wnosić o upadłość każdego z nich, bo jeśli upadłość ogłosi tylko jeden, to bank nadal będzie egzekwował zadłużenie od drugiego małżonka.

Małżonkowie za wiele długów odpowiadają solidarnie, czyli wspólnie do wysokości całego zadłużenia. Nie mogą oni jednak składać wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Muszą złożyć do właściwego sądu dwa osobne wnioski.

Jeśli natomiast tylko jeden z małżonków jest zadłużony to nie oznacza, że jego udział w majątku wspólnym nie zostanie naruszony. Jeśli w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej lub ustanowili rozdzielność majątkową w okresie krótszym niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości  w całości. Co to oznacza? Cały majątek wspólny, również należący do małżonka nieobciążonego długami zostanie przeznaczony do zaspokojenia wierzycieli. Małżonek upadłego może jedynie zgłosić na ogólnych zasadach swoją wierzytelność (w wysokości wartości jego udziału w majątku wspólnym) sędziemu-komisarzowi. Taka sytuacja wynika z  domniemania, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Domniemanie to może „poszkodowany” małżonek obalić udowadniając, że konkretne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego zostały również przez niego wypracowane.

Zaznaczę, że do masy upadłości nie zalicza się przedmiotów służących wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską. Nie dotyczy to jednak rzeczy nabytych w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Gdy zostanie ogłoszona upadłość jednego z małżonków, to z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Zatem od tego momentu każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, natomiast majątek wspólny przestaje istnieć. 

Jakie są skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej?

Anna Błach        30 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej to likwidacja majątku, podział środków uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzycielami, a nawet umorzenie pozostałych długów na które nie starczyło majątku. Istotnym jest to, że jeżeli osoba fizyczna ma małżonka wówczas nie tylko majątek osobisty dłużnika, ale i majątek małżeński może wejść do masy upadłości i podlegać likwidacji. Od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a jeśli ta była zawarta umową notarialną nie dalej niż przed 2 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to jest ona nieskuteczna, bowiem skuteczna będzie tylko taka umowa która była zawarta dalej niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Tak istotne znaczenia ma więc rozdzielność majątkowa.

Co więcej dłużnik od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości nazywany jest upadłym, traci on zarząd nad swoim majątkiem, wszelkie czynności realizuje od tego czasu syndyk. Upadły nie może sprzedać dotychczasowego majątku, nie może nic nowego kupić do czasu kiedy trwa postępowanie bo to wejdzie do masy upadłości, nie może podpisywać umów, nie musi płacić długów. Natomiast nie traci się praw obywatela, nie traci się zdolności do czynności prawnych, jedynie traci się zarząd nad swoim majątkiem.